STADGAR – föreningen Danderyds Konsthall

STADGAR föreningen Danderyds Konsthall
/
4 december 2013

§ 1 SYFTE

Föreningen Danderyds Konsthall (DK) med säte är i Danderyds kommun är en ideell förening för alla typer av konstarter. DK ska vara en ”lustfylld” opolitisk mötesplats med en konsthall som ska verka för medlemmarnas gemensamma konstnärliga intressen.
DK har ambitionen att främja medlemmarnas ”skaparlust” och utbyte mellan olika konstarter inom och utanför Danderyds kommun.

Genom att informera om aktiviteter och inspirera medlemmarna att delta i och arrangera utställningar och konstarrangemang ges medlemmarna möjligheter att visa upp sig för en bredare publik.

Utöver utställningsverksamhet skall DK vara en plattform för konstprojekt, föredrag, kursverksamhet och samverka med konsthallar och konstnärer i och utanför Sverige.
DK har också syftet att bevaka men också stödja Danderyds kommun avseende beslut och frågor inom kulturområdet.

§ 2 MEDLEMSKAP
1. DK är öppet för aktivt verksamma konstnärer och amatörer eller annan intresserad av föreningens syften och verksamhet som är skriven i Danderyds kommun eller har sin verksamhet/ateljé här.

2. Medlem ska ha betalt fastställd medlemsavgift för att vara fullvärdig medlem.

3. Ansökan om medlemskap behandlas fortlöpande av styrelsen.

4. Till medlem kan styrelsen inbjuda svensk eller utländsk medborgare utanför Danderyds kommun om styrelsen anser att detta gagnar föreningens verksamhet.

5. Ständigt medlemskap kan förvärvas mot en engångsavgift som fastställs på

ordinarie årsmöte.

6. Till hedersledamot eller ständig medlem i föreningen kan styrelsen kalla person som visat synnerlig förtjänst i främjandet av föreningens syfte. Dessa erlägger ej någon medlemsavgift.

7. Uppsägning av medlemskap ska göras skriftligt i god tid före nästkommande verksamhetsår.

8. Medlemsavgift fastställs på årsmöte.

9. Medlemmar som avsiktligt skadar föreningen eller bryter mot föreningens stadgar kan uteslutas omedelbart av en enhällig styrelse. Beslutet ska redovisas för kommande årsmöte, som slutligt godkänner eller upphäver uteslutningen.

10. Medlem som utträder eller uteslutits får inte tillbaka medlemsavgiften.

§ 3 STYRELSE
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, en till två ordinarie styrelseledamöter, sekreterare, kassör samt en till två suppleanter.

§ 4 EKONOMI

1. Budget för verksamhetsåret fastställs på årsmötet.

2. Styrelsen ansvarar för förvaltning av föreningens medel.

3. Kassören ansvarar inför styrelsen för att föreningens räkenskaper blir korrekt förda, samt ombesörjer utbetalningar efter attest i den ordning styrelsen beslutar.

4. Föreningens kontanta medel ska finnas insatta på bank eller på postgiro.

5. För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses på ordinarie årsmöte för kommande kalenderår en revisor. Revisorns granskning ska vara avslutad och revisionsberättelse inlämnad till styrelsen före årsmötet.

§ 5 FIRMATECKNARE

Firman tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 6 RÄKENSKAPER

1. Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår omfattar 1 augusti – 31 juli.

2. För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie årsmöte utse en revisor. Revisionsberättelsen ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte.

§ 7 STYRELSEMÖTEN

1. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller sekreterare minst tre gånger per år.

2. Mötet är beslutsmässigt då alla medlemmar kallats och minst två tredjedelar av styrelsens ordinarie medlemmar är närvarande.

3. Beslut fattas efter omröstning med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst.

4. Röstning genom ombud med fullmakt får ske.

§ 8 ÅRSMÖTE

1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

2. Årsmötet ska hållas senast fyra månader efter verksamhetsårets slut.

3. Kallelse till årsmötet ska ske minst 14 dagar i förväg.

4. Enbart medlemmar är valbara till uppdrag i föreningen. Revisorer kan dock väljas utanför föreningen.

5. Vid årsmöte har enbart närvarande medlemmar som betalt medlemsavgift för senaste verksamhetsåret rösträtt.

6. Röstning genom ombud med fullmakt får ske.

7. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. Årsmötets öppnande.

2. Godkännande av utlysande av mötet. 3. Godkännande och fastställande av dagordning.

4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet.

6. Val av två justeringsmän och två rösträknare. 7. Anmälan av övriga frågor.

8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för det gångna året. 9. Revisorns berättelse.

10. Fastställande av årsredovisning. 11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

12. Val av styrelse och styrelseordförande. 13. Val av en revisor.

14. Val av valberedning, minst två. 15. Fastställa övergripande verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår. 16. Fastställa medlemsavgift för innevarande verksamhetsår.

17. Övriga frågor. 18. Årsmötet avslutas.

§ 9 ARBETSORDNING

Styrelsen kan uppdra åt en programgrupp att leda den fortlöpande verksamheten. Gruppen ska då bestå av ordförande, sekreterare och kassör samt det antal medlemmar som krävs för verksamhetens genomförande.

Styrelsen och programgruppen kan i sin tur utse permanenta arbets- och intressegrupper eller tillfälliga projektgrupper inför olika aktiviteter. I varje grupp ska finnas en utpekad ansvarig som rapporterar till programgruppen alternativt styrelsen.
Information om kommande aktiviteter sprids till medlemmarna via en verksamhetsplan eller kalendarium som fortlöpande uppdateras.
Kassören och sekreteraren i styrelsen ansvarar för medlemsregister och uppdatering av sändlistor.

§ 10 ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av denna paragraf kan endast beslutas av två på varandra följande ordinarie årsmöten, med minst två tredjedelar majoritet på båda årsmötena.

Ändring av övriga stadgar ska beslutas med minst två tredjedelar majoritet på två av varandra följande möten, varav minst det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan mötena ska förflyta minst 12 veckor.
Förslag om ändringar i stadgan väcks av styrelsen eller av minst tio föreningsmedlemmar och skall omnämnas i kallelsen till mötet.
Vid båda mötena ska minst två tredjedelar av de närvarande vara ense om beslutet.

§ 11 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För upplösning av föreningen Danderyds Konsthall krävs beslut på två av varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Då ska beslutas hur eventuella tillgångar och åtaganden ska fördelas.
Förslag om upplösning av föreningen väcks av styrelsen eller av minst tio föreningsmedlemmar och ska omnämnas i kallelsen till mötet.
Vid båda mötena ska minst två tredjedelar av de närvarande vara ense om beslutet.

Annonser